trier par
Copyright © 2023 ABES / OCLCListe des résultats | Notice détaillée | Où trouver ce document ?  
rechercher (et) (Mots du titre) en | 1186902 résultat(s)

Services

Affiner la recherche

Mot Type Compte
en Mots du titre [1486545]
premierprécédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suivantdernier

Ressources électroniques 1.
Association française de normalisation / Mis à jour le 19 octobre 2009 / AFNOR éd. / 2009, cop. 2009
Ressources électroniques 2.
Association française de normalisation / Mis à jour le 15 septembre 2008 / AFNOR / cop. 2008
Livres 3.
France / chez P.-G. Simon, & N.-H. Nyon, imprimeurs du Parlement, rue Mignon : Imprimerie Royale / 1786
Livres 4.
Picard, Louis-Benoît (1769-1828) / Nouv. éd. / Laplace, Sanchez et Cie éd. / 1880
Livres 5.
Collé, Charles (1709-1783) / Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée / 1777
Livres 6.
Association française de normalisation / AFNOR / cop. 1999
Livres 7.
Topographia Galliæ, dat is, een Algemeene en naeukeurige Lant en Plaets-beschrijvinghe van het Machtige Koninckrijck Vranckryck. Mitsgaders sijne Verdeelingen, Eygenschappen, Grensen, Stroomen, Stil-staende wateren, Bergen, Bosschen, en alles dat daer aen is gehoorende. Nevens een kort verhael van de oude Gauloisen, hare herkomste, ende die der Francken, hun beyder gewoonten, Zeden, Sterckten, Talen, Godst-diensten, Heersch-kunde en Rijckdommen. Vorders de maniere van bestieringhe des Landts onder de Koningen van het eerste, tweede en derde Geslachte, geduerende der Selver onmondige en mondige Jaren ; jare, Stam-boom, ende wanner, en hoe lange yder geheerscht, en wat voorname overwinsten elck in sijnleven gedaen heeft, zedert den Iare naer Christi Geboorte 420. Hun recht van afvorderinge op andere Rijcken en Landen : De gewoonelijcke Staetsien, die sy in hun Kroonen en Begraven zijn gebruyckende. De namen van alle des Rijcks Amptenaren, en hare Ampten, soo omtrent den Koningh, door het geheele Landt in 't Algemeen, als oock door de Landtschappen en Steden van het selv in 't bysonder, en in de Hoven van Gerechte. Endelijck wanneer en door wien yder Stadt, Casteel, Konincklijcke en Groote Heeren Burghten, Slooten, Heerlijckheden, Kercken, Geestelijcke Gebouwen, en aenmerckens-waerdige plaetsen gestight zyn gerworden : Wat daer in en ontrent voornamentlijck te sien, voorgevallen, en in acht te nemen valt. Alles uyt eygene ondervindinve, en yyt de geloofwaerdighste en beroemste, soo oude als hedensdaegse Schrijvers in 't kort by een gestelt, en met veele Schoone Landt-kaerten, en konstige Platen der voornaemste Stden, Slooten en Gebouwen van dit Koninckrijck verciert. Eerste [-Vierde en laeste] deel.
Zeiller, Martin (1589-1661) / 1660
Livres 8.
Association Devenir (Aix-en-Provence, Bouche-du-Rhône) / MAV PACA éditeur / DL 2018Résumé
Livres 9.
Laplace, Sanchez et Cie / 1877
Livres 10.
Grau, Cristina (1946-1997) / Universidad de Valencia / 1993