trier par
Copyright © 2021 ABES / OCLCListe des résultats | Notice détaillée | Où trouver ce document ?  
rechercher (et) (Tous les mots) Si Ha_nh Luon_g | 1 résultat(s)

Prêt Entre Bibliothèques Prêt
Photocopie

Services  
1

Livres

Identifiant pérenne de la notice : 
 
 
 
Type(s) de contenu (modes de consultation) :
Texte
Titre : 
Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 7, văn học nửa thế kỷ XVII - nửa đầu thế kỷ XVIII / chủ biên, Bùi Duy Tân ; [Hội đồng biên tập Tổng Tập Văn Học Việt Nam ; chủ tịch, Đinh Gia Khánh]
Auteur(s) : 
Bùi, Duy Tân. Fonction à préciser
Đinh, Gia Khánh. Fonction à préciser
Hội Đồng Biên Tập Tổng Tập Văn Học Việt Nam. Fonction à préciser
Date(s) : 
1997
Langue(s) : 
vietnamien, chinois
Pays : 
Viet Nam
Editeur(s) :
Description : 
962 p. ; 26 cm
 
Contient : 
Đào Duy Từ. - Phạm Công Trứ. - Hồ Dương. - Nguyễn Đình Trụ. - Công Đạo. - Hương Hải Thiền sư. - Hoàng Công chí. - Trịnh Căn. - Nguyễn Đình Sách. - Nguyễn Danh Nho. - Hy. - Duy Khương. - Nguyễn Đương Bao. - Nguyễn Qúy Đức. - Đặng Đình Tướng. - Nguyễn Công Hãng. - Nguyễn Đăng Đạo. - Nguyễn Đình Nhượng. - Thạnh. - Nguyễn Danh Dư. - Nguyễn Hành. - Nguyễn Đình Hoàn. - Nguyễn Mậu Áng. - Trương Minh Lượng. - Đinh Nho Hoàn. - Anh Tuấn. - Nguyễn Công Cơ. - Ngô Thì Ức. - Nguyễn Tông Quai. - Nguyễn Kiều. - Đoàn Thị Điểm. - Đặng Trần Côn. - Phương Đề. - Nguyễn Lân. - Nguyễn Huy Oánh. - Hữu Trác. - Trịnh Doanh. - Nguyễn Hữu Hào. - Nguyễn Trinh. - Phạm Lam Anh. - Mạc Thiên Tích. - Chiêu Anh Các ...
 
Sujets : 
Forme ou Genre : 
 
 
Origine de la notice : 
OCLC